Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.
- Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu sinh trưởng và phát triển con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.
- Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
- Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                                     PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦     - Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật.

-        Cho ví dụ về phát triển ở động vật.

Trả lời:

Ví dụ: Ở người:

-        Giai đoạn trẻ em từ khi sinh ra đến tuổi dậy thì 13-14 tuổi chủ yếu là sinh trưởng, tuy nhiên vẫn có sự biến đổi về chất như sụn phân hoá thành xương.

-        Giai đoạn phát triển của phôi thai trong bụng mẹ có diễn ra quá trình sinh trưởng nhưng có sự biến đổi về chất lượng mạnh đó là phân hoá, biệt hoá tế bào để hình thành các cơ quan và hệ quan.

♦     - Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái và

không qua biến thái.

-        Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.


-        + Sinh trưởng và phái triển không qua biến thái (sinh trưởng và phát

triển trực tiếp) là kiểu sinh trưởng và phái triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành. Ấu trùng phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.

+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái là kiểu sinh trưởng và phát triển mà con non có sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo và sinh lí mới biến đổi thành con trưởng thành.

-        + Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là kiểu sinh

trưởng và phát triển mà ấu trùng (sâu ở côn trùng, nòng nọc ở ếch nhái) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn Trung gian (giai đoạn nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.

+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành. Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

Các bài học nên tham khảo