Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

(Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.

READING

1. Read the text about the risk of sea-level rise. (Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.)

* Học sinh làm theo yêu cầu

2. Read the text and answer the questions.

* Đáp án

1. Because more than 20 cities are directly affected. Rising sea levels can endanger water supply in these cities threaten the life of millions of people.

2. It is described as one of Asia's most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people.

3. More than 80 percent of the Me Kong Delta could be flooded. Rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.

4. Natural ecosystems and economic activites such as fisheries and tourism can be disrupted.

5. They can lead to erosion of river banks and beaches, and loss of land.

* Bài dịch

Nguy cơ dâng mực nước biển

Hơn 20 thành phổ vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang dâng cao. Điều này sẽ nguy hại đến nguồn cung cấp nước cho tất cả các thành phố vùng bờ biền và đe dọa mạng sống của hàng triệu người.

Vùng châu thổ sông Mê Kông của Việt Nam, một trong những vùng trồng lúa màu mỡ nhất châu Á và là nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người đang đổi mặt với nguy cơ mực nước biển dâng nhanh. Việc dâng mực nước biển có thể gây ngập lụt đến hơn 80% vùng châu thổ sông Mê Kông, và việc sản xuất lúa ở đây có the íụt xuống khoáng 2.6 triệu tẩn mỗi năm.

Bên cạnh đó hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tể như đánh bắt cá và du lịch có thể gây ra sự xói mòn bờ sông, bờ biển mà có thể dẫn đến mất đất.

Vấn đề nước biển dâng là vấn đề toàn cầu. Mọi người cần hiểu những nguy hại đối với đời sống ở những vùng bờ biền và chuẩn bị giải quyết những vấn đề này.

SPEAKING

 

 

3. Work with a partner. Choose a heritage site and talk about what you can do and see there. Use the information in Unit 8, if necessary. (Làm việc với bạn bên cạnh. Chọn một miền đất di sản và nói về những điều em đã thấy và đã làm ở đó, sử dụng thông tin ở bài 8 nếu cần.)

 

* Học sinh làm theo yêu cầu.

LISTENING

4. Listen to the recording about Trang An Scenic Landscape Comlex. Decide whether the following statements are truc (T) or false (F) according to the speaker. (Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.)

Click tại đây để nghe:

* Đáp án

1. T                         2. F                         3. T                       

4. F                         5. T

* Lời trong băng

Known as "Ha Long Bay on land", Trang An Scenic Landscape Complex is famous fat its mountains, caves and archaeological relics. It includes Trang An Eco-tourist Site, Tan Coc - Bich Dong Landscape and Hoa Lu Ancient Citadel.

Visitors come to Trang An to admire its diverse flora and fauna, beautiful caves and unique pagodas. Achaeological relics have proved that humans in this region date back. *0 about 10,000 - 20.000 years ago. Ancient people took advantage of the rich land, settled down in the area and developed their culture.

Kings from the Dinh, Le and Ly Dynasties set up the capital in Hoa Lu Ancient Citadc from 968 to 1009. After King Ly Thai To moved the capital from Hoa Lu to Ha Noi ix 1010. the citadel remained known as the ancient capital of Viet Nam.

Having unique natural and cultural values. Trang An scenic Landsepae Complex deserves its place on the UNESCO's World Heritage List.

 

WRITING

5. Read and complete David’s letter, using the words in the box. (Đọc và hoàn thành bức thư của David, dùng từ cho trong khung.)

* Đáp án

1. higher education                                 4. extra- currcular activities

2. admitted to                                         5. your culture

3. scholarship

 

6. Write a similar letter to the letter in 5. (Hãy viết một bức thư tưomg tự như ở bài tập 5.)

 

* Bài viết gợi ý

 

Hi Tim,

 

You asked me about my future plans. Of course, I'd like to go to university, and I’m wondering if I can pursue higher education in your country, the USA.

 

I'm good at English, maths, science and geography. Now. I'm working hard to get high scores in the test of English as a foreign language. Would high scores on this test help me obtain a good scholarship? Can international studens like me apply for financial aid in us colleges? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

 

I'm invovled in many social and extra-curricular activities too. I'm very active and like organising different events for my class and school.

 

Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying at a US college and graduating with highest honours. Can my dream come true?

 

Look forward to hearing from you soon.

 

All the best,

QuangCác bài học nên tham khảo