Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ). Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:

3. REDUCTION OF CONCESSIVE CLAUSE. ( Rút gọn mệnh đề chỉ nhượng bộ).

Mệnh đề chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng với:

DESPITE (MẶC DÙ)

IN SPITE OF ( MẶC DÙ)                                     + GERUND OR NOUN PHRASE.

REGARDLESS OF ( MẶC DÙ)

 Mệnh đề chỉ nhượng bộ có cấu trúc:

a) ....... , though + pronoun  + be+ adjective

   => despite + poss.adj + noun

b) ........, though + noun + be+ adjective

=> despite + the + adjective + noun.

c) ......, though +S +V + O/A

=> ...... despite + gerund + O/A

Chú ý: Ở mẫu này hai chủ từ phải cùng chỉ một người, sự việc.