Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

   READING

   ❖ Before You Read

   Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

   1. What do you know about deserts?

   2. What kinds of plants and animals live in a desert?

   3. Name some of the countries which have deserts

   Answer:

   1. Deserts are the large areas of sand without tree and water, but with severe climates, very hot during the day, and very cold at night. There is very little rainfall there; very few people and animals live except for in oases.

   2. In a desert, only cacti and a kind of spinifex can grow. No kind of animals can live in deserts.

   3. Australia, Mongolia, the USA. and in north Africa have deserts.

   ❖  While You Read

   Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn làm bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

   Ba dải đât rộng lớn của sa mạc cát hầu như bao quanh phần trung tâm của nước Úc. Về phía bắc của bình nguyên Nullabor trải dài Đại Sa mạc Victoria. Về phía tây, sa mạc Gibbon, Great Sandy và sa mạc Tanami bao gồm một khu vực cát mênh mông. Phía bắc cùa hồ Eyre trải dài sa mạc Simpson, phần cuối cùng của nước Úc được khám phá.

   Sa mạc Simpson nằm giữa Hồ Eyre ở phía nam, dãy Macdonnel ở phía bắc, hai dòng sông Mulligan và Diamantina ở phía đông, hai sông Macumba và Finke ở phía tây. Những người Âu châu vào sa mạc Simpson năm 1845, nhưng sa mạc vẫn là nơi bí hiểm cho đến khi Madigan thực hiện cuộc khảo sát trên không vào năm 1929. Ông đặt tên cho sa mạc là Simpson, tên của Chù tịch Chi nhánh phía nam của Hội Địa lí Hoàng gia Úc.

   Năm 1936, Colson và một thổ dân úc dùng lạc đà băng qua sa mạc. Họ đi dọc theo ranh giới Nam úc và Northern Territory. Ba năm sau, Madigan dẫn một đoàn thám hiểm băng qua những đồi cát theo đường tiến xa về phía bắc hơn. Cả hai Colson và Madigan đi về phía đông băng qua sa mạc Simpson.

   Ở sa mạc Simpson có nhiều loại hình đồi cát khác nhau. Ở phía tây của sa mạc, có một mạng lưới đồi cát thấp, phần lớn cao không tới 10 mét. Cỏ đồi cát mọc trên cát xốp trên đỉnh và cây lá nhọn mọc ở phần đất giữa những đồi cát và trên những triền dốc ổn định hơn.

   Về phía bắc của sa mạc, những đồi cát chạy song song và được phân cách bởi những đường hành lang của những vùng đất có cây bụi trống và thấp. Cây lá nhọn mọc trên triền dốc của đồi cát. Những đồi cát này màu nâu đỏ sẫm, nhưng cát màu lợt ở những khu vực Queensland, Nam úc và Northern Territory gíao nhau. Những hồ muối khô dài đến 70 cây số, rộng 15 cây số nằm giữa những đồi cát dài với đỉnh cao 20 mét.

   Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words or phrases. (Cho nghĩa tiếng Việt tương đương cho những từ hay cụm từ sau.)

   stretch              (v) trdi dài ;(n): dải đất

   sandy                (adj) có cát

   aerial survey   (n) cuộc khảo sát trên không

   Royal Geograhical Society of Australia : Hội Địa lí Hoàng gia Úc

   Australian Aborigine (n): thổ dân Úc, dân bản xứ Úc

   Dune                 (n)           đồi cát

   Sloping              (n)           dốc thoai thoải

   Steep                (n)           dốc đứng

   Hummock          (n)           gò, đống

   Crest                (n)           đỉnh

   Spinifex            (n)           cỏ lá nhọn ( ở sa mạc Úc)

   Task 2: Decide whether the statements are true (T) or false (F).)(Quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

   1. According to the passage, there are three great deserts in Australia.

   2. The Simpson Desert is the largest one in Australia.

   3. The desert was named after Simpson in 1929.  

   4. Colson and Madigan travelled across the Simpson Desert in 1936.              

   5. There are more dunes in the western part of the desert.

   6. Dry salt lakes are in the northern part of the desert.

       1. F                 2.F            3.T                  4.F                  5.F           6.T

   Task 3: Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

   1. What are the names of the three great stretches of sandy desert which circle the centre of Australia?

   2. Where is the Simpson Desert?

   3. When did the first European enter the desert?

   4. Who was Simpson?

   5. How did E. A. Colson and an Australian Aborigine travel across the desert?

   6. What are the dunes like in the western and northern parts of the desert?

   7. How many kinds of grass grow in the Simpson Desert? What are they?

   Answer:

   1. They are Great Victoria, Gibbon, Great Sandy, Tanami Deserts and Simpson Desert

   2. It lies between Late Eyre in the south, the Macdonnel Ranges in the north, the Mulligan and the Diamantia Rivers in the east, and the Macumba and Finke Rivers in the west.

   3. In 1845.

   4. He was the President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

   5. They took camels across the desert.

  6. In the western part, they are short, mostly less than 10 meters high, and in the northern part, they are paralell and up to 20 meters high.

   7. Two. They are hummock grasses and spinifex.

   ❖ After You Read

   Read this story and answer the questions that follow. (Đọc câu chuyện này và trả lời câu hỏi kèm theo.)

   1. Is the story funny?

   2. Where is the fun?

   Ở một nhà hàng, một thông dịch viên người Việt đang dùng cơm tối với một thương gia Mĩ. Bữa ăn tối ngon và cả hai rất thích thú. Trước khi bữa ăn kết thúc, người thông dịch hỏi thương gia Mĩ, "ông muốn gì cho sa mạc của ông?” Sau khi suy nghĩ một tí, thương gia Mĩ trả lời. "Cây và nước.”

   1. Yes, it really is.

  2. It’s the interpreter's pronunciation. He pronounced the word “dessert" wrongly, which made the American businesman misunderstand him. That's really a great pity or shame.