Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

READING

Before you read

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1.Where can you find these scenes? (Bạn có thể có thấy những cảnh này ở đâu?)

2. What does each of the pictures tell you? (Mỗi bức ảnh trên cho bạn biết về điều gì?)

3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not?

(Bạn có nghĩ rằng một nước có dân số càng đông thì nó càng mạnh không? Tại sao có? Tại sao không?)

While you read

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:


 

Dân số thế giới đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào năm 10000 trước công nguyên, thế giới có lẽ chỉ có khoảng 10 triệu người. Vảo năm thứ nhất sau công nguyên, có khoảng 300 triệu người. Phải mất 1750 năm sau thì dân số thế giới mới đạt đến 625 triệu người. Vào năm 1850, chỉ cách 100 năm sau đó, dân số thế giới lên đến con số 1 tỉ 300 triệu người. Vào năm 1950, con số đó tăng lên gấp đôi đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào năm 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào năm 2000, dân số thế giới khoảng 6,6 tỉ và đến năm 2015 dân số thế giới có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất có đủ nguồn tài nguyên để phục vụ cho số đông người như thế này không? Nhiều nhà khoa học đã đưa ra những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Một số cho rẳng có đủ tài nguyên để phục vụ cho 8 tỉ người, số khác nói rằng chúng ta phải hạn chế sự phát triển dân số vì nguồn tài nguyên có giới hạn. Chỉ 10 phần trăm đất đai của thế giới có thể được sử dụng cho canh tác và 20 phần trăm dành cho chăn nuôi. Nguồn nước chúng ta sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, vàng và các kim loại khác cũng có giới hạn.

Việc nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ở Thế giới thứ ba có nhiều con hơn ý muốn. Trong số phụ nữ mà không nghĩ rằng mình có quá nhiều con, thì phân nửa không muốn có con nữa. Tuy nhiên, mặc dù hàng triệu phụ nữ muốn hạn chế việc sinh con, họ không biết cách an toàn nào để có con ít hơn. Những biện pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình thì không được phổ biến với họ. Đã đến lúc các chính phủ và các tổ chức quốc tế nên làm điều gì đó giúp họ để sự phát triển dân số thế giới có thể bắt đầu giảm đi thay vì cứ tiếp tục tăng.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Change the form of the word and use the dictionary when necessary). (Tất cả các từ trong khung đều đã có trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trong bảng một từ thích hợp. (Thay đổi dạng từ và sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

Limit                  figures                     method                      although

Control               increase                   international              resources

1………………most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

2. Can you explain the……………..for changing salt water to fresh water?

3. The number of injuries from automobile accidents……………..every year.

4. Some countries are poor because they have very few natural…………….

5. These are all…………….: 1, 75, 293.

6. There is a(n)……………of 20 minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.

7. The United Nations is a(n)…………..organisation.

8. Some children behave badly and their parents can’t…………….them.

 1. Although               2. Method           3. Increases                    4. resources

4. figures                   6. Limit               7. International              8. control

Task 2. Answer the questions on the passaae. (Trả lời các câu hỏi sau (lựa theo đoạn văn.))

1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750. 1850, 1950, 1985 and 2000?

(Dân số thế giới vào các năm 1000  trước công nguyên năm 1750, 1850, 1950, 1985 và 2000 sau công nguyên là bao nhiêu?)

—> The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

2. How many people is the world expected to have by the year 2015?

(Đến năm 2015, thế giới có thể có bao nhiêu người?)

—> By the year 2015, the population of the world is expected to be 7 billion.

3. Can the Earth have enough resources to support its population?

(Trái đất có đã nguồn tài nguyên để phục vụ dân số của nó không?)

—> Some scientists say it can, but others say it can't.

4. Do most Third World women want to have a lot of children?

(Hầu hết phụ nữ ở các nước thuộc Thế giới thứ ba muốn có nhiều con phải không?)

—> No, they don't.

5. Why can't women in the world limit the size of their families?

(Tại sao phụ nữ trên thế giới không thể giới hạn số lượng thành viên trong gia đình mình?)

—> They can't limit the size of their family because they know of no safe way to have fewer children.

Ater you read

Work in pairs. Discuss with a partner and find out five world largest countries in population. Say where they are and which is the richest and which is the poorest country. (Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn học và tìm ra 5 nước có dân số đông nhất thế giới. Kể những nước đó ở đâu và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA and Indonesia, China, India and Indonesia are in Asia. Russia is in Europe, and the USA is in North America. The richest country is the USA and the poorest country may be India.