Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

   READING

   ❖ Before You Read

   Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

   1. What can you see in the picture?

   2. Do you think that the people in this picture lead a rich or a poor life?

   3. What, in your opinion, should be done to improve the situation?

   Answer

   1 .The picture shows us people's life is very rustic. The living standard is very low. People live in thatched-roof houses with earthen walls. And there is no modern means of transport. In fact, there is no sign of modernity.

   2. The people in this picture lead a very simple and poor life.

   3. In my opinion, people should carry out economic reforms. They should change their old and obsolete way of living and working. it means they should change their way of thinking. In a word, people should re-structure their economy.

   ❖ While You Read

   Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

   Một trong những biện pháp quan trọng phải thực hiện để đẩy mạnh việc phát triển đất nước là kiên trì thực hiện những cuộc đổi mới kinh tế. Ý thức được điều này, tháng 12 -1986, ở Đại Hội toàn quốc lần thứ 6, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề xướng cuộc đổi mới kinh tế toàn điện được biết thông thưởng là "Đổi Mới”. Mục tiêu của “Đổi Mới” là tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam và nâng cao mức sống nhân dân.

   Trước “Đổi Mới“, đất nước chúng ta trải qua nhiều khó khăn, nền kinh tế kém phát triển và bị kìềm chế hởi nền nông nghiệp cổ truyền: đất nước nghèo, nhân dân sống cuộc đời nghèo khó. Sản xuất trì trệ; thiếu trường học và bệnh viện và nạn lạm phát được nhìn thấy ở mọi thành phần kinh tế. Để giải quyết những khó khăn này, chính phủ của chúng ta giới thiệu nhiều biện, pháp đổi mới: họ xóa bỏ bao cấp của chính phủ, họ chuyển ưu tiên kinh tế từ công nghiệp nặng sang ba chương trình kinh tế trọng yếu, ấy là sản xuất lương thực, sản xuất hàng tiêu thụ và sàn xuất xuất khẩu; họ giảm sự can thiệp của nhà nước vào kinh doanh; họ mở rộng quan hệ mậu dịch với tất cả quốc gia trên thế giới và cổ vũ đầu tư tư nhân trong và ngoài nước.

   Những Đại Hội kế tiếp của Đảng Cộng Sản Việt Nam được tổ chức vào những năm 1991,1996,và 2001 tiếp tục tái xác nhận những cam kết đối với Đổi Mới, và yêu cầu nhiều đổi mới về kinh tế và hành chính. Theo nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, chính phủ chấp nhận và thực hiện Luật Đất đai năm 1993 và Luật Doanh nghiệp năm 2000. Những luật này đặt cơ sở pháp lí cho việc giải thể những hợp tác xã không hiệu quả, mở rộng cơ hội cho nông dân và khuyến khích việc đầu tư tư nhân trong lẫn ngoài nước.

   Từ khi Đổi Mới, đất nước chúng ta đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể: năng suất và xuất khẩu nông nghiệp không ngừng phát triển, nông dân hưởng được quyền sử dụng đất đai và có sự chọn lựa nhiều hơn về sử dụng đất canh tác của mình, công nhân làm việc cần cù hơn vì thời gian của họ là liền, và con cái họ, nhất là con cái của các dân tộc thiểu số, có nhiều cơ hội hơn để hưởng lợi ích của giáo dục và đào tạo.

   Chúng ta tin rằng với sự cam kết chắc chắn của Đảng và Nhà nước về Đổi Mới, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu lớn lao hơn nữa và xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn cho nhân dân.

   Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases. (Cho  nghĩa tiếng Việt tương đương cho những từ và cụm từ sau.)

   -    National Congress : Đại Hội Quốc Gia/Toàn Quốc

   -    renovation : đổi mới, cách tân ;                            - inflation : lạm phát

   -    government commitment: cam kết của chính phủ

   -    under-developeđ : kém phát triển ;                       - dominate : chi phối, thống trị

   -    stagnant : trì trệ

   -   government subsidies : bao cấp của chính phủ

   -   dissolve : tan rã                                                  -  substantial : lớn lao, đáng kế

   Task 2: Decide whether the statements are irue (T) or false (F). (Quyết định những câu nói này đúng (T) hay sai (F).)

  1. Economic reform is the most important measure to be taken to promote the development of a country.

    2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986.

    3. Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy.

    4. To make Doi Moi to be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry to three major economic programmes.

   5. The Land Law and the Enterprises Law have encouraged both domestic and foreign private investment

                                    1.F     2. F     3.T    4. F    5. T

   Task 3: Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau )

   1. When and by whom was Doi Moi officially initiated?

   2. What was the aim of Doi Moi?

   3. Name the renovation measures the Government introduced to implement Doi Moi.

   4. How has Vietnam changed since Doi Moi?

   5. What do we believe?

   Answer

   1. It was officially initiated in 1986 by our Vietnamese Communist Party.

   2. Its aim was to re-structure the national economy and to raise the living standard of the people.

   3. The measures the Government introduced to implement Doi Moi were:

   -    eliminating the government subsidies;

  -  shifting economic priority from heavy industry to three major economic programs: production of food, production of consumer goods and production of exports;

   -    reducing state intervention in business;

   -    opening trade relations with all countries in the world;

   -    encouraging foreign and domestic private investment.

   4. Since Doi Moi. Vietnam has gained substantial changes.

   -     productivity and agricultural exports have constantly increased;

  -    farmers have enjoyed land use rights and (have) had greater choice on how to use their agricultural land;

   -     workers have worked harder;

  -    children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education and training.

  5. We believe that with the strong commitment of the Party and Government to Doi Moi, we will gain greater achievements and build a better life for or people.

   ❖ After You Read

Scan the passage and make brief notes of the following points. (Đọc lướt bài đọc và ghi chú ngắn những điểm sau)

 • Vietnam since Doi Moi
 • The Government’s renovation measures
 • Vietnam before Doi Moi

    *  Vietnam before Doi Moi

 

    a. The economy was under-developed and dominated by traditional agriculture;

 1. Both the country and the people were poor:
 2. The production was stagnant;
 3. Shortage of schools and hospitals;
 4. Inflation.

   *  The Government’s renovation measures

 1. Eliminating government subsidies;
 2. Opening trade relations with all countries in the world:
 3. Shifting economic priority from heavy industry to three major economic programs : production of food, production of consumer goods and production of exports:
 4. Reducing the stale’s intervention in business:
 5. Encouraging foreign and domestic private investment.

   *  Vietnam since Doi Moi

 1. Productivity and agricultural exports have increased:
 2. Farmers have enjoyed land use rights, had greater choice to use their agricultural land:
 3. Workers have worked harder, and got easy life.
 4. And children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education and training.