Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)

A.READING (Đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
Work with a partner. Ask and answer the following questions. ( Làm việc với một bạn cùng học Hỏi và trả lời các câu hòi sau.)

1. I often watch TV after dinner.
2.Besides the channels of national TV Stations and HCM City TV channels, nearly every province has its own television station..
3.I usually watch TV about tour hours per week.

Look at some popular programmes, and then do the tasks that follow (Nhìn vào vài chương trình phố biến, và sau đỏ làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:


VTV1
05:35 : Thể dục buổi sáng                                                                                             06:30 : Dân số và Phát triển
07:20 : Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Chú Vịt Donald                                                 08:00 : Phim truyện : Con đường sự sống                                                                               09:00: Tin tức
09:15 : Phim : Khi những con chim trở về
10:15 : Hài kịch : Những bí mật gia đình
11:00: Nhạc
12:00 : Tin tức 15 phút
13:00 : Phim : Vẽ đẹp của cuộc sống
14:20 : Quân đội nhân dân
16:15: Phim : Hình phạt                                                                                                   19:00: Tin tức
20:00 : Bình luận thể thao
21:30: Dân ca                                                                                             23:00 : Đầu đề tin tức                                                                               23:30 : Dự báo thời tiết
VTV2                                                                                                         15:15 : Thế giới động vật hoang  dã                                                             17:00 : Vòng quanh thế giới                                                                       18:30 : Phim tài liệu khoa học                                                                     19:00 : Bình luận kinh doanh                                                                       20:00 : Học tiêng Anh qua hài hát

VTV3
07:30 : Chương trình đố vui
09:1.5 : Sân khấu : Trái tim bị đánh cấp
10:00 : Âm nhạc cho thiếu nhi
11: 30 : Chân dung cuộc sống
12:00 : Phim : Hố sâu trong thành phô
14:30 : Sân khấu: Đời tôi
15:15 : Phim tài liệu : Bản chất của ngôn ngữ
16:00 : Văn hỏa và Giáo dục
19:00 : Tin tức
20:00: Thể thao
21:30: Phim : Những người khách của dân tộc                                               23:00 : Bóng đá : Liverpool vs west Ham

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở A xuất hiện ớ bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ở B.)
1.c               2. a              3. d             4. b

Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F). Correct the false statements. (Quyết định những câu hòi sau đúng(T) hay sai (F). Sứa những câu sai.)

1.T           2. T
3.F (The Nature of Language is the documentary programme at 15:15 on VTV3. It’s an educational programme.)
4.T                       5.T

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lởi câu hỏi sau.)

1.How many films are on?  Five films are on.
2.What time can you watch the news? I can watch the news at 9:00, 12:00 noon; 19:00 and 23:00 on VTV1 and at 19:00 on VTV3.
3.Which chanel do you recommend to someone who like annimals?. VTV2
4.What programme is on on VTV3 at 7:30 ?The programme on VTV3 at 7:30 is the "Quiz Show”.
5.Which channel will you watch if you like folk songs? You should watch VTV1 at 21:30.
6. What is the last programme on VTV3 ? The last programme on VTV3 is the “Football”
AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)
Work in pairs. Tell your partner about one of the TV programs you like watching best  and explain why .(Làm việc từng đôi. Hãy kể cho bạn cùng học với em về một trong những chương trình truyền hình em thích xem nhất và giải thích tại sao.)
           I like watching the programmes such as the ’‘Wildlife World and “Culture and Education” best, because these programmes provide me with the Knowledge of the life of wild animals and of the matters of various cultures and of education in our country and around the world. Thanks to these. I can broaden the horizon of my knowledge .