Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees. (Chọn câu trả lời đúng nhất A. B. c hay D điền vào mỗi câu này.)

A.READING (Đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
Work in pairs. Match the photos with the information below, and then tell each Other which of the places you would like to visit and give reasons.(Làm việc từng đôi. Chép những hình với thông tin bên dưới, và sau đó nói cho nhau nơi nào trong những nơi nàv em muốn thăm và cho lý do.)
1.d (Thien Mu Pagoda)                         2. b (Ha Long Bay)
3.a (One-Pillar Pagoda)                        4. c (Da Lai holiday resori)

   I'd like to visit Da Lat because it's a famous and beautiful holiday resort with the cool weather and picturesque sights. In this place you relax your mind in the peaceful and quiet atmosphere and you can feel comfortable with the world and forget all your sorrow and anxicly of the noisy life.                                                                                                    WHILE YOU READ( Trong khi em đọc)
Read the letter and then do the tasks that follow. (Đọc lá thơ và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 

Minh thân mến,
              Mình đang viết để nói cho bạn một tin. Chẳng bao lâu nữa học kỳ một kết thúc và trường mình sẽ có vài ngày nghỉ. Nhân dịp này, lớp mình sẽ thăm một vài hang đông gần Hà Nội vì mới đây chúng tôi học sự thành lập của đá. Ngoài ra nhiều người trong chúng tôi chưa bao giờ ở trong một hang động, do đó tôi nghĩ chuyến đi sẽ rất thích thú.
            Trước tiên chúng tôi muốn đến Chùa Thầy vì nó chỉ cách xa trên 20 cây và chúng tôi có thế có một chuyến thăm quan một ngày.
             Tuy nhiên, cho đến hôm nay chúng tôi biết các hang động gần Chùa Thầy đóng cứa cho đến sau Tết. Do đó chúng tôi sẽ thăm những hang động gần Chùa Thầy thế lại. Cuộc đốt lửa trại đêm vào chuyến đi chơi hai ngày sẽ là biến cố trọng đại trong những ngày đi học của chúng tôi! Để làm cho chuyến đi rẻ tiền, chúng tôi sẽ mang theo thức ăn riêng và chia sẻ tiền xe buýt với vài lớp khác.
        Bây giờ thời tiết ấm hơn nhiều. Tôi tin chúng tôi sẽ có thời tiết tốt với nhiều ánh nắng.
        Vấn đề duy nhất tôi dường như tôi gặp phải là sự cho phép của cha mẹ tôi. Họ có lẽ không muốn cho phép tôi ở lại đêm xa nhà. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ.
      Tạm dừng đây nhé. Cho tôi gửi lời thăm hỏi tới cha mẹ và chị bạn.
                                                                                           Bạn của bạn.
                                                                                                 Lan
Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to complete each of the sentenees. (Chọn câu trả lời đúng nhất A. B. c hay D điền vào mỗi câu này.)
1.C              2. D                  3. A
Task 2: Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)
1.When are Lan and her classmates going on a trip?                                                        They're going on a trip when they have some days off after the first term.
2.Why are they visiting some caves?                                                                              They’re visiting some caves becaue they want to understand their geography lesson better and some of them have never been inside a cave.
3. How far is Thay Pagoda from their school ?                                                                     It’s only over 20 kilometres. 
4. What are the student's plans for their trip to Huong Pagoda?                                              They’re going to make a two-day trip and have a night campfire at Chua Huong. They are bringing their own lood and sharing the buses with some other classes lo make the trip cheap
5, What is Lan anxious about ?Why?                                                                            Lan's anxious about her parents' permission. They may not let her stay the night away from home.
AFTER YOU READ (Sau khi em đọc.)
Fill in each blank in the summary of the letter with a suitable Group of words from the box below. (Điền mỗi chỗ trống ở bài tóm tắt của lá thơ với cụm từ thích hợp ở khung bên dưới.)
1.is going to go on           2. some caves         3. want to see          4. have learned
5.their trip                       6. only problem       7. to persuade them      8. her classmates