Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

In the upper picture, the two men are shaking hands and saying the greetings to each other.

   READING

   ❖ Before You Read

   1. In the upper picture, the two men are shaking hands and saying the greetings to each other.

   In the lower picture, people are waving and saying "goodbye" to one another.

   2. - In class to gel my teacher’s attention, I usually raise my hand.

   - To ask someone a question when they’re busy talking to someone else, I will say to him/ her “I’m sorry. I’d like to talk to you,” or “I'm sorry. I have something to talk to you”, and at the same time I say to their partner “I'm sorry.”

   ❖ While You Read

    Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn vù lùm hài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

   Để thu hút sự chú ý của một người nào đó để chúng ta có thể nói với người ấy, chúng ta có thể dùng hoặc những hình thức giao tiếp bằng lời hoặc không bằng lời. Chúng ta hãy nhìn vào cách giao tiếp không bằng lời ở tiếng Anh. Có lẽ cách thông thường nhất để thu hút sự chú ý của một người là vẫy tay. Chẳng hạn, nếu chúng ta đang dự một bữa tiệc náo nhiệt và gặp Lynn,một người bạn đứng ở cửa cách xa khoảng 20 thước, chúng ta có thể giơ tay và vẫy cô ấy như một dấu hiệu cho biết chúng ta thấy cô.

   Nhưng trong tình huống như thế này chúng ta có thể khó vẫy tay biết bao? Già sử bạn đang sân bay, và bạn thấy anh bạn xuống máy bay và bắt đầu đi về hướng bạn. Nếu bạn mừng rỡ, bạn có thể nhảy lên xuống và vẫy tay liên tục bạn có thể để thu hút sự chú ý của anh ấy. Đây là tình huống mà những kí hiệu không bằng lời hiển nhiên và mạnh mẽ thích hợp.

   Nhưng có vài tình huống giao tiếp mà những hình thức gây chú ý không bằng lời nhẹ nhàng hơn lại thích hợp hơn. Chẳng hạn, trong một nhà hàng, nếu chúng ta muốn thu hút chú ý của một nhân viên phục vụ, chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có thể chờ cho đến khi người đó đi qua, nhìn vào mắt anh, và gật đầu nhẹ để cho anh biết chúng ta muốn anh đến với bàn cùa chúng ta. Hoặc chúng ta có thể nhẹ nhàng giơ tay để cho biết chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta huýt sáo hay vỗ tay để gây sự chú ý của người khác. Điều đó được xem vô lễ và ngay cả thô lỗ.

   Trong nhiều tình huống giao tiếp sự thân mật cho phép, đưa tay lên ngắn ngủi và vẫy tay nhẹ nhàng. Chẳng hạn, nếu bạn đi ngang sân trường và thấy giáo viên của bạn đang tiến đến, cái vẫy tay thân mật nhẹ nhàng để gây sự chú ý của thầy /cô ấy là đủ.

   Một khi bạn đã gây được chú ý của bạn, bạn không nên chỉ vào người hay vật bạn muốn anh / chị ấy nhìn vào. Một cái gật đầu nhẹ là đủ. Chỉ vào ai thường được xem vô lễ. Dĩ nhiên có nhiều lúc sự chỉ hoàn toàn có thể chấp nhận, như khi giáo viên muốn sự chú ý của người nào trong  lớp. Giáo viên thường chỉ vào học sinh đó và nói. "David, em vui lòng đọc câu kế." Sự chỉ ở đây không phải vô lễ, đơn thuần là cách gây sự chú ý của một người.

    Task 1: Give the Vietnamese equivalent to the following words anti phrases. (Cho từ tương đương tiếng Việt của những từ và cụm từ sau.)

verbal: bằng lời nói                                                    rude : vô lễ

non-verbal: không bằng lời nói                                informality : sự/tính thân mật

approach: đến gần

attract some's attention: thu hút sự chú ý của ai

attention getter : cử chỉ gây sự chú ý

a light nod will do : cái gật đầu nhẹ là đủ.

    Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage. (Quyết định sự chọn lựa nào trong ba chọn lựa dưới đây là lựa thích hợp nhất cho đoạn văn.)

       A. Attracting Attention: Non-verbal Cues

       B. Attracting Attention by Waving

       C.  The Best Ways of Attracting Attention

   ( Answer: A . Attracline Attention : Non-verbal Cues)

   Task 3: Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

   1. What can we do when we want to attract someone’s attention?

   2. What are considered to be big, obvious non-verbal signals?

   3. What can we do if we want to attract the waiter’s attention?

   4. If you are walking across the schoolyard and see your teacher approaching you, what can you do to attract his or her attention?

   5. Why shouldn't you point at the person or thins you want your friend to look at once you’ve got his or her attention?

   Answer:

   1.When we want to attracl someone’s attention, we can use either verbal or non-verbal communication.

   2. They are strong gestures that can he easily seen in the distance.

   3. If we want to attract a waiter’s attention, we can wait until he passes near us, catch his eyes and nod slightly to let him know we would like him to come to our table. Or we can raise our hand slightly to show we need assistance.

   4. We can use a small friendly wave to attract his / her attention.

   5. Because this action is usually considered rude.

   ❖   After You Read

   Work in pairs. Discuss the meanings of whislline and hand-clapping in Vietnamese culture. (Làm việc từng đôi. Thảo luận ý nghĩa của huýt sáo và vỗ tay theo văn hóa Việt Nam.)

   A. Do you think whistling and hand-clapping convey different meanings?

   B. Sure. These two actions have quite different meanings. I think whistling is a sicnal to show we feel happy or satisfied with something.

   A. But teenagers, at present, whistle to express their disapproval or protest.

   B. OK. But only for teenagers. To adults or learned or educated people, they never whistle to show their disapproval or dissatisfaction.

   A. That’s right. Whistling in crowds is considered impolite or even rude.

   B. What about hand-clapping?

   A. In my opinion, hand-clapping is a action used to show one's approval, aurcement or enjoyment.

   B. But I've heard there is a different meaning between common hand-clapping and slow hand-clapping.

   A. Sorry, I'm not much sure, but as I know slow hand-clapping shows the applause or cheer.

   B. However slow hand-clapping with shouts can be used to express strong disapproval or protest.

   A. Thus, we should be careful when we clap our hands.

   B. Well, I think so.