Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ

II.SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Lời giải và Bài dịch)
 A.READING (Đọc)
 BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about? (Khi em gặp bạn. em thường nói đến đề tài nào trong những đề tài sau?)
 *sports and games (thể thao và trò chơi)       * holidays (ngày nghỉ)
 *entertainment (trò giải trí)                        *films (phim)
 *health problems (những vấn đề sức khỏe)     *weather (thời tiết)
 *hobbies (sở thích)                                    *work and study (công việc và việc học)
   When I meet my friend. I often talk about hobbies or work and study: but my friend likes talking about entertainment.
  I choose the topic *work and study" because it's useful for me in my study. Through the talk, we can find out the best way to study efficiently. I think this topic benefits not only me but also my triodds.
  WHILE YOU READ (Trong khi em đọc)
Read the following small talks and then do the tasks that follow.(Đọc những bài nói chuyện ngắn sau đây và Sau đó làm những bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

Chào. Tên lôi là' Nguyen Hong Phong. Tôi 16 tuổi. Tôi là học sinh Trường Trung học Chu Van An. Tôi học lớp 10A với 40 học sinh khác. Tôi học nhiều môn như Toán. Vật lý, Hóa hoc. Sinh vật, văn học (Ngữ văn), Lịch sử. Địa lý,,,. Nhưng tôi muôn học tiếng Anh vì nó là ngôn ngữ quốc tế. Tôi thực sự không thích thức dậy sớm. nhưng tôi phải thức vì tôi thường có các tiết học lúc 7 giờ 15.
Chào. Tên tôi là Nguyen Lan Phuong. Tôi dạy tiếng Anh ở Trườne Trung học Chu Van An. Đó là mộl trong những trường lớn nhất ờ Hà nội. Dạy học là công việc nặng nhọc, nhưng tôi thích nó vì tôi thích làm việc với trẻ con.
Tôi là Nguyen Hong Ha. Tôi là cha của Phong. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở trên một cửa hàng ờ góc đường Tây Sơn. Căn hộ cách xa trường cùa Phong, do đó nó thường thường đi học bằng xe đạp. Tôi lo lắng về sự đi lại của nó. Nó phải đạp xe trên những đường  phố hẹp đông đúc trên đường đến trường. Có quá nhiều xe cộ: quá nhiều xe du lịch, xe gắn máy và xe đạp.
Task 1: Fill each blank with one of the words in the box below. There are more words than needed. (Điền mỗi chỗ trống với một trong những từ trong khung, bên dưới. Có nhiều từ hơn cần thiết.)
language                    worry                     subjects                       crowded               bike
ride                             traffic                        enjoy                          narrow                   learn
1.enjoy 2. traffic 3. worry 4. crowded 5. language
Task 2: Work in pairs Read the small talks again and find out who... (Làm việc từng đôi. Đọc lại những bài nói chuyện ngắn và tìm ai...)
                                                         Name
-enjoys teaching profession                      Miss Phuong
-has to get up early                                Phong
-lives far from school                             Phong’s family
-loves working with children                     Miss Phuong
-loves learning English                             Phong
-rides a bike to school every day                Phong
-studies at a high school                          Phong
-teaches English at a high school               Miss Huong
-worries about someone elsc's travelling      Mr Ha.Phong's father                                    Task 3: Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)                                      1.He studies at Chu Van An High School.

 2.He studies many subjects such as Maths. Literature. Physics. Chemistry. Biology. ..ete
 3.He wants to learn English because it’s an international language.
 4.She says it's hard work but she enjoys it because she loves working
wilh children.
 5.The man worries about his son's travelling because there’s so much traffic on the narrow and crowded wav to school.
AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)
Work in groups. Talk about: (Làm việc từng nhóm. Nói về:)
(Suggested answers)
 *what subject you like learning best and why (môn học gì bạn thích học nhất và tại sao).
-I like learning Maths best. because it helps us how to think logically and how to solve the problems systematically and scientifically.
-I like learning English best because it’s becoming an international language now. and it's an effective means to understand other cultures, scholarship and civilizations in'the world because most books about these issues are in English.
*What you like or dislike (Joins at school.
-I like book-reports and discussion or talk classes, because they help us to know how to express our thruoghts or ideas in public. This will be very useful for us in our future life when we are grown-ups                                                                                                 *What you worry about at school?                                                                            - I think the school yard is very small the laboratory lacks agreat number of necessary equipment for the study.