Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi sau)

   READING

   ❖   Before You Read

   Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi sau)

   1. What does ASEAN stan for?

   It stands for Association of South East Asian Nations.

   2. When did Vietnam join association?

   Vietnam joined this association in 1995.

   ❖  While You Read

   Read I he passage and do the tasks that follow. ( Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo)

Click tại đây để nghe:

 

   Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Ả. hay ASEAN được thành lập ngày 8 tháng 8, 1967, ở Bangok, Thái Lan bởi năm nước thành viên đầu tiên, đó là : Indonesia, Malaysia, Singgapo, Philippin và Thái Lan. Brunei gia nhập ASEAN năm 1984. Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy năm 1995. Lào và Myanmar được nhận vao hiệp hội này năm 1997, Campuchia năm 1999. Mục tiêu chính cảu Hiệp hội này là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; và thăng tiến hòa bình và sự bền vững qua sự tôn trọng  công bằng, và quy tắc luật pháp trong mối quan hệ giũa cá quốc gia trong vùng.

   ASEAN có dân số là 575,5 triệu người chiếm khoảng 8,7% dân số thế giới. Tổng diện tích là 4454322 cây số vuông. Nó là mọt vùng văn hóa đang dạng, và ở một vài quốc gia như philippin, brunei, Malaysia, Singgapo nói tiếng Anh ngoài ngôn ngữ của họ. Theo số thống kê năm 2007, ASEAN có GDP hỗn hợp khoảng 1.282 tỉ đô la Mĩ. Con số GDP hỗn hợp này tăng với tỉ lệ trung bình khoảng 6% mỗi năm từ 2003 đến 2007. Nền kinh tế các nước thành viên rất đa dạng mặc dù những sản phẩm chính bao gồm hàng điện tử, dầu và gỗ. CHính phủ của ASEAN đặc biệt chú ý đến thương mại. Năm 2006, vung ASEAN đã đạt tổng số thương mại là 1.405 tỉ đô la Mĩ. Người ta ước tính rang khu mậu dịch tự do sẽ được thiết lập trong vùng trước năm 2020. Các nhà lãnh dạo ASEAN cũng đã chấp thuận Tầm Nhìn ASEAN nhằm thành lập sự hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn trong vùng. Kế Hoạch Hành Động Hà Nội, được chấp thuận năm 1998, dùng như hành động đầu tiên cửa một loạt hành động được hoạch định dẫn đến sự thực hiện Tầm Nhìn ASEAN.

   Ngày nay, sự hợp tác kinh tế của ASEAN bao gồm nhiều lãnh vực : thương mại, đầu tư. công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, vận tải và giao thông, khoa học và kĩ thuật, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và du lịch. ASEAN đã hoạt động tích cực đề cải tiến tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các khó khăn giữa các quốc gia thành viên.

   Task 1: The words in the box all appear in the passage. Fill in cach blank with a suitable word. ( Tất cả những từ trong khung xuất hiện ở đoạn văn. Điền mỗi chỗ trống với từ thích hợp)

   1. They are demanding equal rights and ……………..

   2……………….. is the total value of goods and services produced by a country- in one year.

   3.  Her interests are very………………

   4. He talked about the……………….of black children into the school system in the southern states of America.

   5. At present, Vietnam is trying its best to…………….the rate of economic growth.

   6. The road is bordered by shopping centres, restaurants and other commercial………….

            1. justice                      2. GDP                         3. diverse

            4. integration                 5. accelerate                 6. enterprises

   Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Quyết định những câu sau đúng (T) hay sai (F))

    1. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand.

   2. The ASEAN region has a total area of 4.5 million sq. kilometres, with a population of 575.5 billion.

   3. It had a combined GDP of uss 1282 billion, with a growth rate of around 6% per year from 2000 to 2004.

   4. The objective of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the member countries.        

    5. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998.

    6. ASEAN has actively contributed to improving the socio¬economic situations and solving the problems in the world.

         1. T           2. F              3. F             4.T                5. F                    6.F

   Task 3: Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

   1. Which countries founded ASEAN?

   2. What are the two main goals of the Association?

   3. What was the total trade value of ASEAN in 2006?

   4. When was the Hanoi Plan of Action adopted?

   5. What sectors does ASEAN economic cooperation include?

   Answer:

   1. Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, founded ASEAN.

   2. The two main goals of the Association arc lo a federate the economic growth, social progress and cultural development and to promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in ihc region.

   3. It was US$ 1405 billion .

   4. It was adopted in 1998.

   5. It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism.

   ❖   After You Read

   Work ill groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.

(Possible answer)

   A. In 1967, ASEAN was founded in Bangkok. Thailand, by the live original countries.

   B. In 1995, Vietnam became the seventh member of the Association.

   C. Laos and Myanmar were admitted to ASEAN in 1997.

   D. In 1999, Cambodia joined this Association.

  A. In 1998, the Ha Noi Plan of Action was adopted, which aimed lo lead up to the realization of the ASEAN Vision.

  B. According to the statistics  in 2007, ASEAN had a combined GDP of about US $ 1.282 billion.

   D. By 2020 a free trade area will have been established in the recion of ASEAN