Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work with a partner. Answer the questions.(Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

A.READING (Đọc)

BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)

Work with a partner. Answer the questions.(Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

1.Do you want to see a film at the cinema or TV? why? I want to see a film on TV at home, because I feel more comfortable and free from the noise.

2.Can you name some of the films you have some? I've seen some films such as “Cuốn Theo Chiều Gió". “Thằng Gù Nhà Thờ Đức- Ba ”, and “Tể Tướng Lưng Gù”, ...

3.What kind of films do you like  to see? why? I like to see story and science films because these films reflect the facts in real life and convey moral ideas in the film stories, and in science films I can learn more about things around us.
WHILE YOU READ (Trong khi em đọc)

Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

         

Lịch sử của những gì ngày nay chúng ta gọi là điện ảnh bắy đầu vào đầu thế kỷ 19. Vào lúc đó, các nhà khoa học khám phá rằng khi những cảnh của những hình tĩnh được làm chuyển động, chúng có thể tạo cảm giác chuyển động. Trong hai thập niên đầu của sự hiện hữu. điện ảnh phát triển nhanh chóng. Vào những ngày đầu tiên này, phim chỉ là những hình chuyển động, thường thường dài khoảng một phút. Tuy nhiên khoảng 1905. các phim dài khoảng năm hoặc mười phút. Chúng dùng sự thay đổi vị trí cảnh và máy quay phim để kể câu chuyện, với các diễn viên đóng các vai của nhân vật Vào những năm đầu thập niên 1910, khán thính già có thể thưởng thức những phim dài đầu tiên, nhưng mãi đến 1915 điện ảnh thật sự trở thành một nền công nghiệp. Từ lúc đó, các nhà làm phim được chuẩn bị làm những phim dài và hay hơn và xây dựng những nơi đặc biệt nơi đó chỉ phim được chiếu. Điện ảnh thay đổi hoàn toàn vào cuối thập niên 1920. Đây là khi âm thanh được giới thiệu. Sự thay đổi bắt đầu ờ Mỹ và chẳng bao lâu bành trướng đến phần còn lại của thế giới. Trong khi các phim câm cũ đang được thay thế bởi các phim nói trên màn ảnh, một hình thức điện ảnh mới, điện ảnh âm nhạc.

Task 1: Find the word in the passage that can match with the definition on the right column. (Tìm từ trong đoạn văn có thể,ghép với định nghĩa ở cột phải.) cinema : film-making industry                                                               sequence : series of related events or actions                                                   decade : a period of ten years                                                                         rapidly : quickly and in a short time                                                             scene : part of film                                                                                     character: a person in a film                                                                     Task 2: Work in pairs. Answer these questions. (Làm việc từng đôi. Trả lời câu hỏi.)

1.When did the history of cinema begin? The history of cinema began in the early 19th century.
2. What did scientists discover at the time? At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.
3.Did films in the early days have sound? No, they didn't.
4.When were audiences able to see long films? Audiences were able to see long films in the easrly 1920s.
5.When was sound introduced? The sound was introduced at the end of the 1920s.
6.What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

Task 3: Decide which of the options below is the best title for the passage. (Quyểt định câu chọn nào trong những chọn lựa dưới đây là tựa đúng nhất cho đoạn văn.)

B . A Brief of Cinema                                                                             AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)
Work in groups. Talk about the passage, using the cues below (Làm việc từng nhóm. Nói về đoạn văn, dùng từ gợi ý dưới đây.)
          Cinema began in the early 19th century. And by 1905, films were about five or ten minutes long. In Ihe early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films.
And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the end of the 1920s, the cinema changed completely.