Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

A.READING (Đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music.(Làm việc từng đôi. Thảo luận và ghép mỗi mô tả với một loạt âm nhạc.)
1.b          2.e               3. d                  4. a               5.c
WHILE YOU READ (Trong khi em đọc)
Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)
Click tại đây để nghe:

       

Có hai điều làm con người khác biệt với tất cả động vật khác: đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc rõ ràng khác biệt với ngôn ngữ. Tuy nhiên, người ta có thể dùng nó để truyền đạt - nhất là cảm xúc của họ. Giống như đọc, viết và nói. Âm nhạc có thể diễn tả ý tưỏng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể diễn tả sự giận dữ, tình yêu. sự thù ghét hoặc tình bằng hữu: nó cũng có thể truyền đi niềm hy vọng và mơ ước.
       Âm nhạc là một phần rất thiết yếu trong đời sống của chúng ta. Nó được sử dụng (chơi) trong hầu như tất cả biến cố quan trọng và những dịp đặc thù và định một âm điệu cho chúng. Nó tăng thêm sự vui vẻ cho không khí của một lễ hội và làm đám tang thêm trang nghiêm và đau buồn. Âm nhạc ru các đứa bé ngủ về đêm và đánh thức học sinh vào buổi sáng.
        Trước hết, âm nhạc giải trí con người. Nó làm cho con người vui vẻ và phấn khích. Nó gây khoái cảm cho giác quan. Thật vậy, âm nhạc như sự tiêu khiển luôn luôn là một kinh doanh lớn. Nó là nền công nghiệp tỷ đô-la. Thật khó tưởng tượng cuộc sống của chúng sẽ ra sao nếu không có âm nhạc.
Task 1: The words /phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences. (Tất cả những từ /cụm từ trong khung dưới đây xuất hiện trong bài đọc. Dùng chúng để điền các câu.)
1.communicate          2. lull                3. delights
4.integral part           5. solemn           6. emotion            7.mournful
Task 2: Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)
1.What are the two things that make humans diffirent from other animals?   The two things that make humans different from other animals are language and music.
2.Why is music a powerful means of communication? Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.
3.How can music set the tone for a events and special occasions? It adds joyiulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.
4.How can music emtertain? It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.
5.why has music always been a big business? Because it is now a billion-dollar industry.
AFTER YOU READ (San khi em đọc)
Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)
1.How many roles of music are mentioned in the text? There are five roles of music mentioned in the text.
2.In your opinion,which of the roles of music is the most important? In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one’s anger, love, hate or friendship and convey one's hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.