Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)

A. READING (Đọc)

BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)

Work with a partner. Answer the following questions (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau)

1. Have you ever been to a national park?

No, I haven’t been to any national park yet.

2.Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world?

In Viemam, there are Nam Cat Tien National Park, Cuc Phuong National Park and Bach Ma National Park, and Yellowstone National Park in Wyoming. USA and Nairobi National park in Kenya, Africa.

3.What trees and animals can you see in a national park?

In a national park I can see secular trees (cây cổ thụ) and rare wild animals and valuable plants.

WHILE YOU READ (Trong khi em đọc)

Read the passages, and then do the tasks that follow. (Đọc các đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

 


Công viên quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

    Công viên quốc gia Cúc Phương cách Hà Nội 160 cây số vê phía tây nam. Nó là công viên đầu tiên trong 9 công viên quốc gia ở Việt Nam được thành lập và nó bao gồm 200 cây số vuông rừng nhiệt đới. Du khách đến đây để nghiên cứu loài bướm, thăm các hang động, đi bộ trên núi và xem cây 1. 000 tuổi. Thời gian tốt nhất thăm công viên là vào mùa nắng, từ tháng Mười đến tháng Tư. khi mùa mưa chấm dứt.

Công viên quô'c gia Nairobi, Kenya

    Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất của Nairobi, nhưng các bạn có lẽ ngạc nhiên về sự đa dạng rộng rãi của động vật sống ở đây. Khách thăm, nhất là trẻ con. có thể đến đây để học biết nhận ra các chủng loại động thực vật khác nhau thế nào. Họ cũng học biết vê các thói quen của động vật và cách một chủng loại lệ thuộc vào một chủng loại khác để tồn tại thế nào. Một đặc điểm thích thú của công viên này là Trại mồ côi. nới đây người ta chăm sóc nhiều động vật mồ côi hay bị bỏ rơi .

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

    Công viên quốc gia Everglades là vùng hoang dã cận nhiệt đới ở miền đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này đặc biệt vì nó có các động thực vật từ cả vùng nhiệt đới lẫn ôn đới. Vì sự tăng dân số và việc sử dụng đất gần bên để canh tác, có nhiều mức độ hóa chất độc trong nước. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều động vật trong đó.

Task 1: Find the word in the passage that best suits each of the following definitions.(Tìm từ trong đoạn văn thích hợp nhất với từng định nghĩa sau.) -----establish : to start an organization that is intended to continue for a long time, -contain : to have something inside, species : a group / groups of animals or ----plants, survival : a tate of continuing to live or exist,                                     --sub-tropical : related to an area near a tropical area,                                 ----contamination : a state of being polluted.

Task 2 : Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1.What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park?

The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

2.Why would November be a suitable time to visit park?

Because it is the time when the dry season is over.

3.What can people learn in Nairobi National Park?

They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4.What kinds of animals are tanken care of in the Orphanage?

In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5.Why is Everglades National Park endangerered?

Everglades National Pak is endangered because of the toxic levels of chemicals in the waler.

6.What do you think wil happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water?

If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why? (Thảo luận từng nhóm. Công viên nào trong ba công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Tại sao?)

       I’d like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons.

       First it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can sec the work being done to protect threatened and endangered species.