Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

READ.

Click tại đây để nghe:

 


A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happv about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meetine in order to discuss die situation.

ĐỌC

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ớ quận cùa Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mải nhà. Điểu đó sẽ rất tiện lợi, đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ấm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoài mái và chảng cần đế ỷ gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ rằng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hêt việc kinh doanh cùa họ. Một vài mặt hàng ở các cừa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ờ các của hiệu nhò, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm như vậy sẽ trưng ra một lượng sàn phẩm nhiêu hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa; một vài sàn phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

Người dân trong vùng và các chủ cửa hiệu quan tâm rất nhiều đến khu vực mua sắm mới này đã vài tháng nay. Họ đã tô chức một cuộc họp cộng đông đê thảo luận vể việc này.

KHAI TRƯƠNG NGÀY HÔM NAY!

KHU VỰC MUA SẮM TRẦN PHÚ MỌI THỨ ĐỀU Ở DƯỚI MỘT MẢI NHÀ

*    50 cửa hiệu đặc sàn có máy điều hòa

*    4 rạp chiếu phim                              Mở cửa mỗi ngày

*     10 nhà hàng                                    từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối

*    Khu vực giải trí của trẻ em

Giảm giá đặc biệt trong hai tuần đầu!

Hãy đến mưa cùng bạn mình nhé!

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

T                     F

a)   The mall is open six days a week.                                

b)   There are more than 50 stores in the mall. 

c)   Everyone in the neighborhood is pleased about

the new mall.

d)   It will be more comfortable to shop in the mall than in the

present shopping area.

e)   Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

===> 1. Hãỵ đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em.

* Câu trả lời:

 

T

F

a. The mall is open six days a week.

-» The mall is open seven davs a week.

 

(✓)

b. There are more than 50 stores in the mall. -» There are 50 stores in the mall.

 

(✓)

c. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall.

-» Not everyone is pleased with the mall.

 

 (✓)

d. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

(✓)

 

e. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

(✓)

 

2. Answer.

a)   What is special about the new shopping mall?

b)   What facilities are available in the shopping mall?

c)   What do the small store owners think about the new shopping mall?

d)   What kinds of goods will the stores in the mall offer?

===> 2. Trả lời câu hỏi:

a. All the shops are under one roof.

b. The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants and children’s play area are available in the shopping mall.

c. They think that the new shopping mall will take their business.

d. The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at cheaper prices.