Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Fill in the missing information. 2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

READ.

Click tại đây để nghe:

 


Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho Chi Minh. It had different names over the years. One of its first names was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976. it was officially named as it is called today: Ho Chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name The Youth Union' for short.

The Youth Union, together with other vouth organizations such as the Youna Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment. Green Slimmer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims and principles, established by President Ho Chi Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Dịch

Giống như Y & Y, Hướng đạo sinh Mỹ (BSA) cũng là một tổ chức thanh niên. Tô chức này giúp xây dựng tính cách và phái triển tư cách công dân và thế lực cá nhân tốt.

Hoạt động hướng đạo bắt đầu ờ Anh vào năm 1907. Hai năm sau, William Boyce, một thương gia người Mỹ bị lạc đường ở Luân Đôn. Một cậu bé đã giúp ông và cho biết cậu là một hướng đạo sinh. Cuộc gặp gỡ này đã dẫn dắt Hiệp hội hướng đạo xuyên Dại Tây Dương vào năm 1910.

Mặc dù hoạt động hướng đạo chỉ dành cho nam nhưng; có nhiều tổ chức tương tự tổ chức BSA mà nữ cũng có thể tham gia. Hiệp hội Nữ Hướng đạo và Tổ chức Lủa trại nam nữ sinh là hai tô chức ra đời vào năm 1910.

Vào năm 1994, ở Mỹ có đến 5.400.000 hướng đạo sinh. Bây giờ hoạt động hướng đạo được khắp thê giới biết đến. Hiệp hội Hướng đạo sinh cỏ hơn 25 triệu thành viên, làm cho nó trở thành tô chức thanh niên tình nguyện ìớn nhắt trên thế giới.

Mặc dù chương trình hướng đạo ciưi mỗi quốc gia có hơi khác nhau nhưng ba mục đích cùa nó được thiêt lập vào năm 1907 cho đến íhế ki 21 này vần giống nhau.

1. Fill in the missing information.

a)   The Youth Union was founded in................

b)   In............... the Youth Union was officially named as it is called today.

c)  The Youth Union’s activities aim to help the youne develop...................

d)    Its aims and principles have been................... for the youne Vietnamese

people of today and tomorrow.

===> 1. Điền ngày tháng vào chỗ trống.

* Câu trả lời:

   Dates                                  Events

a. 1907: the beginning of the Scout Association

b. 1909: William Boyce was introduced to scoutine

c. 1910: the founding of the Girl Guides Association and Camp Fira Boys

and Girls

d. 1994: over five million scouts in the BSA

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

a)   At what age can one join the Youth Union?

b)   When was the Youth Union founded?

c)   What is the complete name of the Youth Union?

d)   Can you name some social activities of the Youth Union?

e)   What do these activities aim to help?

f)    Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

g)   (open question - optional)

What names have the Youth Union had over the years?

* Câu trà lời:

a. Scouting began in England in 1907.

b. The meeting between a boy scout and Mr. William Boyce led to the Scouts Association crossing die Atlantic in 1910.

c. Girls can join in the 'The Girl Guides Association” and “The Camp Fire Boys and Girls".

d. The three aims of the scout program are building character, good citizenship and personal fitness.