Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was bom in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.

READ.

Click tại đây để nghe:

 


On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was bom in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.

In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon. Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone.

 

Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: ‘Mr. Watson, come here. I want you.' This was the first telephone message.

Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877 the first telephone was in commercial use.

 

Dịch

Alexander Graham Bell sinh ngày 3 thảng 3 năm 1847 Ớ Edinburgh. Ông là người Xcot-len mặc dù sau đó ông di cư sang Canada rồi sang Mỹ vào những

năm 1870.

Ớ Mỹ, ông đã làm việc với những người câm điếc ở trường Đại học Boston ít lâu sau đó, Bell bát đầu thí nghiệm những cách truyền lời nói qua một khoàng cách dài. Thí nghiệm này của ông đã dẫn đến việc phát minh ra điện thoại.

Bell và viên trợ lý cùa ông, Thomas Watson, đã làm nhiều thí nghiêm và cuối cùng đã nảy ra ỷ sáng chế một dụng cụ mà lần đầu tiên họ giới thiệu vào năm 1876. Bell nói qua điện thoại: "Anh Watson, lại đây nào. Tôi cần anh. ” Đây là lời nhắn qua điện thoại đầu tiên.

Đi khắp nước Mỹ, Bell đã trình diễn phát minh của ông trước công chúng ở vô số cuộc triên lãm, và vào khoàng năm 1877 chiếc điện thoại đầu tiên được đưa vào sử dụng trong thương mại.

1. True or false? Cheek (X) the boxes. Correct the false sentences.

Câu trả lời:

2. Put the events in the correct order.

Alexander Graham Bell...

a)   went to live in the United States.

b)   successfully demonstrated his invention.

c)   worked with Thomas Watson.

d)   was bom in Scotland.

e)   went to live in Canada.

f)   invented the telephone.

g)   worked with people who could neither speak nor hear.

2. Hãy xếp các sự kiện sau theo trật tự đúng.

Cáu trà lời:

1 —d 2-e 3 - a 4-g 5-c 6-b 7—f