Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập Project Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

Differences between varieties of English

( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh)

1 Read the chart and fill the blanks with the words from the box

Đáp án:

1. sweets          2. soccer                 3. nappy           4. pavement

5. highway       6. underground       7. rubbish          8. flashlight

2  Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

( Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng)

3 Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

( Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất)