Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập phần Project Unit 6 Trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới

SCHOOL LIFE IN VIET NAM: THEN AND NOW

Trường học ở Việt Nam: Xưa và nay. 

1. What do you like most about each of the pictures? Why?

Bạn thích nhất điều gì ở mỗi bức tranh ? Tại sao?

2. Plan a photo exhibition about school life in Viet Nam then and now. Work in groups of four. Search for information about the subject. Find photos which show the similarities and differences between then and now. Put them together with some captions as a photo exhibition.

Lên kế hoạch một cuộc triển lãm trường học ở Việt Nam xưa và nay. Lập nhóm 4 nguowif. Tìm kiếm thông tin về chủ đề. Tìm các hình ảnh thể hiện điểm giống và khác giữa ngày xưa và ngày nay. Cùng nhau đặt cho chúng những cái tên. 

3. Present your group's photo exhibition to the rest of the class. Remember to say what values you've learned from school life in the past.

Thuyế trình triển lãm ảnh của nhóm mình với cả lớp. Chú ý nói cả những điều bạn học được từ truonwgf học ngày xưa.