Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới

Teen support group 

Work in groups. Prepare some ideas for a teen

Support group in your school:

  • study skills group
  • life skills group
  • social skills group
  • emotion control skills group
  • career planning group

Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following

questions:

  • What is the name of the support group.
  • How is the group organised?
  • How does it help teens?

Present your group's ideas to the rest of class. Get their feedback.

Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng 

Hỗ trợ nhóm ở trường: 

Kĩ năng học nhóm 

Kĩ năng sống 

Kĩ năng xã hội 

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp 

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau. 

Tên nhóm hỗ trợ là gì? 

Nhóm được tổ chức như thế nào? 

Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không? 

Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn