Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập project Unit 12, có đáp án và lời giải chi tiết

MY FUTURE CAREER PATH [ CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP]

1. Describe the picture

[ Mô tả bức tranh]

2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class.

[ Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp]

Explain:[ Giải thích]

- Why do you think your career path is the way you have drawn it?

[ Tại sao bạn nghĩ con đường sự nghiệp của bạn là cách bạn đã vẽ?]

- What are the factors you will consider as you do along the path?

[Những nhân tố nào bạn sẽ cân nhắc khi bạn đi theo con đường sự nghiệp?]

- Who do you will help you along the path?

[ Ai sẽ giúp bạn thực hiện con đường đó?]