Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vận dụng kiến thức để làm bài tập trong phần Project - trang 69 Unit 10 SGK tiếng anh 12 mới

1  Work in groups. Each group member interviews ten people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a guide.

Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập suốt đời. Sử dụng các câu hỏi đưa ra ở đây như một hướng dẫn.

ks

2  Report the information you have collected to the whole class focusing on the similarities and differences in the perceptions of lifelong learning of the ten people you have interviewed.

Báo cáo thông tin mà bạn đã thu thập được cho cả lớp tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong nhận thức của học tập suốt đời của mười người bạn đã được phỏng vấn.