Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vận dụng kiến thức để làm bài tập phần Project - trang 67 Unit 12 SGK tiếng anh 6 mới

MY DREAM ROBOT

1   Draw a robot of your own (or find a photo or a picture of a robot).

Vẽ một người máy của riêng em (hoặc tìm một bức hình về một người máy).

2   Think about the questions below and write a description of your robot.

  •  What's its name?
  • What does it look like?
  • What can it do now?
  • What will robots be able to do in the future?

Nghĩ vể những câu hổi bên dưới và viết một đoạn miêu tả vể người máy của em.

-  Nó tên gì?

-  Nó trông như thế nào?

-  Nó có thế làm gì bây giờ?

-  Trong tương lai nó sẽ có thể làm gì?

My own robot is named Shiro. It is small like a cat. It can play music dance to the melody of a song and recognize the name of the song it hoard It also can wake me up every morning. In the future it will be able to broadcast the weather and understand some questions from me

 

Người máy của tôi tên là Shiro. Nó nhỏ như một con mèo. Nó có thể chơi nliạc, nhảy theo giai điệu bài hát vìrcó thể nhận ra được tên bài hát mà nó đã nghe. Nó củng có thể đánh thức tôi mỗi sáng. Trong tương lai nó có thể dự bảo thời tiết và có thể hiểu dược vài câu hỏi của tôi.