Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Project - trang 57 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

1. In groups, ask and answer questions about Viet Nam.

Example:

A: What's the wettest place in Viet Nam?

B: I think it's ....

WEATHER

What's/wet/place in Viet Nam?

What's/hot/place?

What's/cool/place?

What's/cold/place?

TRAVELLING

What's/nice/city in Viet Nam?

What's/good/place for tourists to come?

What's/convenient/time of the year to visit it? 

What are the reasons?

What's/fast/way to travel around Viet Nam?

NATURAL ATTRACTION

What's/high/mountain in Viet Nam?

What's/long/river?

What's/big/island?

What's/large/lake?

Hướng dẫn:

Trong nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi về Việt Nam.

Weather (Thời tiết)

What is the wettest place in Vietnam? Nơi nào ẩm nhất Việt Nam?

What is the hottest place in Vietnam? Nơi nào nóng nhất Việt Nam ?

What is the coolest place in Vietnam? Ned nào mát nhất Việt Nam?

What is the coldest place in Vietnam? Nơi nào lạnh nhất Việt Nam?

Travelling (Du lịch)

What is the nicest city in Vietnam?

Nơi nào là thành phố đẹp nhất Việt Nam ?

What is the best place for tourists to come?

Đâu là điểm đến tốt nhất cho khách du lịch?

What is the most convenient time of the year to visit it?

Thời điểm nào trong năm là tiện lợi nhất để đến thầm ?

What are the reasons? Lý do là gì?

What’s the fastest way to travel around Vietnam?

Cách nhanh nhất để đi du lịch quanh Việt Nam là gì?

Natural attraction (Điểm hấp dẫn của thiên nhiên)

What is the highest mountain in Vietnam?

Ngọn núi nào cao nhất Việt Nam?

What is the longest river? Con sông nào dài nhất?

What is the biggest island? Hòn đảo nào lớn nhất?

What is the largest lake? Hồ nào lớn nhất? 

2      Write down what you know about Viet Nam. Talk about the weather, natural wonders and travelling. Start with: "In Viet Nam, the... is...

Hướng dẫn:

Viết những gì em biết vể Việt Nam. Nói về thời tiết, kỳ quan thiên nhiên và du lịch. Bắt đầu với: “ Ở Việt Nam...”.

In Vietnam, the weather is usually hot. Vietnam has many natural wonders: Ha Long Bay, Nha Trang beach, Mui Ne beach, Phu Quoc Island, Fansipan mountain.... Every year, there are many tourists in Vietnam and other countries come to visit these places.

Ờ Việt Nam, thời tiết thường khá nóng. Việt Nam có nhiều kỳ quan thiến Tì hiên: Vịnh Hạ Long, bãi biển Nha Trang, bãi biển Mủi Né, đảo Phú Quốc, Đỉnh Phan Xi Păng... Mỗi năm, có nhiều khách du lịch cả ở Việt Nam và các nước khác đến thăm những nơi này