Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vận dụng kiến thức để làm các bài tập trong phần Project - trang 57 Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới

Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class. 

Guiding questions:

  1. What social networking sites do you use?
  2. What information do you have on your webpage?
  3. Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net?
  4. Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people's blogs? What do you think of blogging?
  5. Have you used any online gambling sites? How do they work?

Hướng dẫn:

Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp.

Hướng dẫn câu hỏi:

  1. Bạn sử dụng các trang web mạng xã hội nào?
  2. Những thông tin gì bạn có trên trang web của bạn?
  3. Bạn có bao giờ dùng Internet bằng điện thoại di động của bạn? Bạn nghĩ gì về phương pháp này?
  4. Bạn có một blog không? Bạn làm gì trên đó? Bạn có đọc blog của người khác? Bạn nghĩ gì về blog?
  5. Bạn đã sử dụng bất kỳ trang web chơi bài trực tuyến nào chưa? Chúng làm việc như nào?