Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.

1. Do a survey. Find out:

(Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:)

1. how many students in your class have taken part in voluntary work

2. what their reasons to volunteer were

3. what they did

4. what they would like to do in the future if they haven't taken part in voluntary work so lar

* Học sinh làm việc theo yêu cầu rồi báo cáo trước nhóm / lớp về những thông tin tìm được.

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class. (Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

*     Học sinh làm việc theo yêu cầu.

*     Kế hoạch gợi ý

1. Aims

2. List of things you need to do: events, activities, programmes

3. Schedule

4. The number and type of volunteers needed

5. Other resources needed (money and other donations)