Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Thiết kế một bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn

In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following: (Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Nghĩ về những điều sau)

- Nó đi đâu? Nó có bay, nổi, lái hay làm gì khác không?

High-speed train will go around the city. It is driverless train.

Tàu lửa cao tốc sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó là tàu không người lải.

- Nó đi như thế nào? Bạn có đạp nó không? Hay nó bằng điện? Nó bằng năng lượng mặt trời hay gió?

It will drive around the city. It uses electricity and is solar-powered.

Nó sẽ lái quanh thành phố. Nó sử dụng điện và được làm bằng điện mặt trời.

- Ai lái nó? Nó là tàu không người lái phải không?

It’s driverless. Nó là tàu không người lái.

- Nó trông như thế nào?

It’s like an airplane without wings.

Nó trông như một máy bay nhưng không có cánh.

- Lợi ích của nó là gì?

It helps people to travel faster and safer.

Nó giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.

Design a presentation about your future transport with your group. (Thiết kế một bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn)

In the future, there will be high-speed train. The train will go around the city. It’s driverless train. It will use electric and solar-powered. It will look like an airplane without wings. It will help people to travel faster and safer.

Trong tương Lai sẽ có tàu cao tốc. Tàu sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó Là tàu không người lái. Nó sẽ sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Nó trông như một máy bay không có cánh. Nó sẽ giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.