Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp các bài tập phần Project trang 47 Unit 4 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person / this place?

What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class.

Tìm ai đó / nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó / nơi đó là gì?

Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.