Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết những khẩu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh.

1. Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?

- Going out? Turn it off! Đi ra ngoài? Tắt nó!

- Save energy today for a safer tomorrow!

Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!

It is used to remind people save energy.

Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.

2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures. (Viết những khấu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh)

- Turn off the TV when you’re not watching. Tắt ti vi khi bạn không xem.

- Take the showers instead of baths. Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.

- Don’t leave the fridge door open. Đừng để cửa tủ lạnh mở.