Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 41 Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới

Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country.

 

  1. How popular is the profession of a...?
  2. What are the skills needed to do this profession?
  3. What are the required qualifications to enter the profession or career?
  4. Where can people find jobs related to this career?
  5. What does this profession involve? What are the career options?
  6. What are the benefits or advantages of being a ...? What are the drawbacks or disadvantages of being a...?

Display the information on a poster and present it to the class focusing on the similarities and differences in the job requirements between Viet Nam and another country. Invite the rest of the class to ask you questions at the end.


Hướng dẫn:

Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay nghề nghiệp mà tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang quan tâm. Tìm thông tin về nó tại Việt Nam và các nước khác.

Độ phổ biến của nghề ...?
kỹ năng cần thiết để làm nghề này là gì?
trình độ chuyên môn cần thiết để vào nghề hay công việc là gì?
Nơi mọi người có thể tìm thấy công việc liên quan đến nghề nghiệp này?
nghề nghiệp này bao gồm những gì? những lựa chọn của nghề nghiệp là gì?
những lợi ích hay lợi thế là gì? những hạn chế hay bất lợi là gì ...?


Trình bày thông tin trên một poster và trình bày cho lớp học tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong các yêu cầu công việc giữa Việt Nam và các nước khác. Mời các thành viên còn lại của lớp hỏi bạn những câu hỏi ở cuối.