Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy hoàn thành các câu hỏi. Chọn số dựa trên độ chính xác của mỗi lời phát biểu đúng với em. Con số mà em chọn đại diện cho số điểm em đạt được cho mỗi câu

How independent are you?

1. Complete the questions. Tick (he number based on how accurate each statement is for you. The number you tick represents the point(s) you get for each item. (Hãy hoàn thành các câu hỏi. Chọn số dựa trên độ chính xác của mỗi lời phát biểu đúng với em. Con số mà em chọn đại diện cho số điểm em đạt được cho mỗi câu.)

1. very inaccurate                         2. inaccurate                    3. neutral

4. accurate                                   5. very accurate

1. You can cook for yourself.

Very inaccurate 1 2 3 4 5 very accurate

2. You don't feel sad, helpless and uncomfortable when alone.

Very inaccurate 1 2 3 4 5  very accurate

3. You always take the initiative and start your own projects.

Very inaccurate 1 2 3 4 5  very accurate

4. You have good daily habits and keep your body healthy and clean.

Very inaccurate 1 2 3 4 5   very accurate

5. You can make decisions about everyday matters quickly.

Very inaccurate 1 2 3 4 5  very accurate

Add up all the points. The more points you get means the more independent you are. (Hãy cộng tất cả số điểm vào. Bạn càng có nhiều điểm bao nhiêu, bạn càng là người độc lập bấy nhiêu.)

2. Work in groups of ten. Make questions from the statements in the questionnaire. Then use the questions to interview students in your group. Find out how independent they are. Report the results to the class. (Làm việc theo nhóm 10 người. Hãy đặt câu hỏi từ những ý kiến trong phiếu điều tra. sau đó dùng những câu hỏi đó phỏng vấn các bạn học sinh trong nhóm. Tìm xem thứ họ độc lập đến mức độ nào. Báo cáo kết quả phỏng vấn trước lớp.)