Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 29 Unit 7 SGK tiếng anh 12 mới

Work in groups of four. Do some research on one of the following topics.

-       a kind of robot that is in use in fields such as entertainment, medicine and industry: its appearance functions, its cost, where it is used, its popularity, etc.

-       a popular science-fiction film about artificial intelligence: the title, plot summary, characters, the cast (acta and actresses), setting, and ratings

Then present the results of your research to the class. Include some video clips and relevant captioned pictures in your presentation.

Hướngdẫn:

Làm việc trong nhóm bốn người. Làm một số nghiên cứu về một trong các chủ đề sau.

- Một loại robot đang được sử dụng trong các lĩnh vực như giải trí, y tế và công nghiệp: chức năng của nó, chi phí của nó, nơi nó được sử dụng, độ phổ biến của nó, vv

- Một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng về trí thông minh nhân tạo: tiêu đề, tóm tắt cốt truyện, nhân vật, diễn viên (nam diễn viên và nữ diễn viên), thiết lập, và xếp hạng

Sau đó trình bày các kết quả nghiên cứu của mình trước lớp. Bao gồm một số video clip và hình ảnh có phụ đề có liên quan trong bài trình bày của bạn.