Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vận dụng những kiến thức đã học để làm phần Project - trang 25 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

1          Read the passage about the game 'Blind man's bluff'.

What you need: A blindfold, an open space and 5 players or more.

Rules

  1. Stand in a circle, pick one person to be the seeker.That person is blindfolded (or closes his/her eyes) and stands in the middle.
  2. He/She has to try and touch the others. The other players should try to get as close as possible to the seeker without being caught.
  3. When the seeker catches another player, he/she tries to guess who it is by touching that player's face and hair. If the seeker doesn't guess on the first try, other players can give'hints.
  4. When the seeker guesses the other's name, that person becomes the new seeker.

Hướng dẫn:

Đọc đoạn văn vễ trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.

Bạn cần: một dây bịt mắt, không gian mở, 5 người chơi hoặc hơn Luật chơi

  1. Đứng trong vòng tròn, chọn một người là người tìm kiếm. Người đó bị bịt mắt (hoặc nhắm mắt) và đứng ở giữa.
  2. Anh ấy / cô ấy cố gắng và chạm vào người khác. Những người khác nên cố gắng lại gần người tìm mà không bị bắt.
  3. Khi người tìm bắt được một người chơi khác, anh ấy / cô ấy cố gắng đoán là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi. Nếu người tìm không đoán được, những người chơi khác có thể đưa ra gợi ý.
  4. Khi người tìm đoán được tên người chơi, người đó trở thành người tìm.

2         Choose one of the following sports/games (or one of your own) and write about it.

-Tug of war (rope pulling)

- Skipping

-  Marbles

Cues:

Name of the game:

How many players: Equipment: (ball/bat/stick...) 

Rules:

Hướng dẫn:

Chọn một trong những môn thể thao / trò chơỉ (hay một trò chơi của riêng em) và viết nó ra.

-   tug of war (kéo dây thừng/ kéo co)

-   skipping (nhảy dây)

-   marbles (bắn bi)

Gợi ý:

-  Tên của trò chơi

-   Bao nhiêu người chơi

-   Dụng cụ (bóng/ vợt/ gậy)

-   Luật chơi