Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 17 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới

1  Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school.

Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person.

Hướng dẫn:

Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ 'của trường tổ chức.

Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo / hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.

2   Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria:

  • Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful
  • Speaker's presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation

Hướng dẫn:

Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin
  • kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt