Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp các bài tập phần Project trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Do a survey. Find out...

Làm một khảo sát. Tìm ra...

  1. how many boys and girls there are in your class and your school;
  2. how many class monitors are boys and how many are girls in your school;
  3. how many form teachers are male and how many are female in your school;
  4. how many teachers of literature are male and how many are female in your school;
  5. how many teachers of mathematics are male and how many are female in your school.

KEY 

1. bao nhiêu nam và nữ trong lớp bạn và trong trường bạn;

15 boys and 20 girls in my class, 305 boys and 355 girls in my school.

15 nam và 20 nữ trong lớp, 305 trai và 355 nữ trong trường tôi.

2. bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ trong trường bạn;

14 monitors are girls and 7 monitors are boys.

14 lớp trưởng là nữ và 7 lớp trưởng là nam.

3. bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ trong trường;

18 form teachers are female and 3 form teachers are male.

18 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 3 giáo viên chủ nhiệm là nam.

4. bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn;

All 12 literature teachers are female.

Tất cả 12 giáo viên văn là nữ.

5. bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu giáo viên toán là nữ trong trường bạn;

All 9 mathematics teachers are male.

Tất cả 9 giáo viên toán đều là nam.

2. Compare your findings with your partners'. Present the final results with your comments to the class.

So sánh khám phá của em với bạn em. Trình bày tất cả những kết quả cuối cùng với bình luận cho lớp.