Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách.

Sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (vể chủ trương và phương pháp).

Nội dung

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Giống nhau

-  Cả hai ông đều xuất phát từ tinh thần yêu nước, chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

-  Chủ trương ra nước ngoài học tập kinh nghiệm về rồi làm cách mạng ở Việt Nam.

Khác nhau

-    Chủ trương : vận động quần chúng và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài để tiến hành bạo động chống Pháp, xây dựng chế độ chính trị mới ở Viêt Nam.

-    Biện pháp : bạo động vũ trang.

-    Chủ trương : đoạn tuyệt với chế độ phong kiến, hô hào nhân dân cải cách kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí, tiến tới cứu nước.

-    Biện pháp : cải cách.