Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sau một nghìn năm Bắc thuộc và đấu tranh chống Bắc thuộc.

Sau một nghìn năm Bắc thuộc và đấu tranh chống Bắc thuộc, đến thế kỷ X đất nước trở lại độc lập tự chủ với lãnh thổ, tiếng nói, phong tục, tập quán của quá trình đấu tranh bền bỉ của dân tộc. Bước sang thời kì độc lập, bối cảnh lịch sử mới cũng đặt ra những thách thức đối với lòng nước của người Việt.

+ Qua ý thức bảo vệ những di sản văn hóa dân tộc.

+ Tinh thần đấu tranh chống ách cai trị của Trung Quốc.

+ Lòng tự hào về những chiến công, tôn kính các vị anh hùng chống đô hộ.

à Lòng yêu nước được nâng cao và khắc sâu hơn để từ đó hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam.