Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy nêu tóm tắt tính chất lý học, hoá học, sinh học của nước nuôi thuỷ sản.

Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng vực nước nôi thuỷ sản ?

Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm và cá ?

Nêu tóm tắt biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi tôm, cá ?

Tại sao phải coi trọng phương pháp phòng bệnh cho động vật thuỷ sản ?

Tại sao phải bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản ? Nêu một số phương pháp bảo quản mà em biết ?

Em hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ?

Em có thể nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện ?