Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Toán 7 Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song HÌNH HỌC LỚP 7 - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, SONG SONG

Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc với bốn cặp đường thắng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng ê kê.

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a)Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N.

Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O. Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua diểm O.

Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy?

Hình 41 cho biết d // d’ // d’’

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ saum rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem bài 5).