Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Dựa vào mục 4 phần Kiến thức cơ bản để trả lời.