Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Dựa vào mục 4 phần Kiến thức cơ bản để trả lời.