Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, toán, thuan ... - YouTube Bài 53: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Sách giáo khoa Giáo án Toán - Tiết 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số bài giảng nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo), nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số lớp 3, chia số có ba chữ số cho số có một chữ số, giáo án nhân số có bon chữ số với số có một chữ số, cách chia 3 chữ số cho 1 chữ số, nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo, toán lớp 3

Bài 3. Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?