Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Dựa vào mục 2.c phần Kiến thức cơ bản để trả lời.

-Luận cương xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển , bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

-Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng có quan hệ khăng khít với nhau là đánh đổ đế quốc và phong kiến.

-Động lực cách mạng là giai cấp vô sản và giai cấp công nhân.

-Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản với đội tiên phong là Đảng Cộng Sản.

Luận cương chính trị cũng nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh, mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

-Hạn chế của Luận cương:

+ Chưa hiểu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ dân tộclên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.

+ Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung., tiểu địa chủ.