Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hiểu các ý sau : nguyên nhân sâu xa, mục đích, kết quả, ý nghĩa.

- Tìm hiểu các ý sau : nguyên nhân sâu xa, mục đích, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng đế biết về những điểm chung.

- Điểm riêng : xem các cuộc cách mạng này diễn ra dưới hình thức nào trong các hình thức sau : nội chiến hay là cuộc đấu tranh giành độc lập ; tính chất của các cuộc cách mạng.