Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

hoàn cảnh lịch sử diễn ra Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 :dựa vào mục 1 phần Kiến thức cơ bản để làm rõ điều kiện khách quan và chủ quan.

-Phần diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chỉ cần nêu khái quát việc giành chính quyền ở các thành phố lớn (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng), cuối cùng là sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.