Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

MẠO TỪ (ARATICLE) VÀ ONE, A LITTLE/ A FEW, THIS, THAT Tài liệu tham khảo về Mạo từ - sách Văn phạm Anh ngữ ... - Moon Mạo từ trong tiếng anh - phần 1 - Cô Mai Phương - YouTube

A. A/an và one dùng như tính từ (adjective). 1. Chúng ta có thể dùng cả a / an lẫn one cho số ít để đếm hay đo lường thời gian, khoảng cách, trọng lượng vv...

Hình thức và cách dùng: The + (danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hay đồ vật, The + tính từ tượng trưng cho một nhóm người,...

A, An được dùng : Trưởc một danh từ số ít có thể đếm được như danh từ đã được đề cập lúc đầu và không tượng trưng cho người hay vật đặc biệt nào.

A. a little / little (tính từ) được dùng trước danh tử không đếm được. a little salt / little salt (một ít muối / ít muối).

Hình thức a được dùng trước một tử bắt đầu bằng một phụ âm, hay một nguyên âm có âm là phụ âm.

A. Home Khi home được dùng một mình, không đứng trước hay theo sau bằng một từ hay cụm từ miêu tả thì bỏ the :

A/an được bỏ khi: A. Đứng trước danh từ số nhiều A/an không có hình thức số nhiều. Vì thế số nhiều của a dog là dogs và của an egg (một quả trứng) là eggs (những quả trứng).

A. Nếu được dùng như tính từ thì chúng hòa hợp với danh từ theo số. Chúng là những tính từ duy nhất thực hiện điều này. This beach was quite empty last year.

A. Mạo từ xác định không được dùng :Trước tên gọi các nơi chốn.Trước những danh từ trừu tượng

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1199
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1136
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1115
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1086