Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Kiến thức cơ bản

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

a) Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \(x^{2}=a.\)

b) Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

  • Nếu a=b thì \(\sqrt{a}=\sqrt{b}\);
  • Nếu a < b thì  \(\sqrt{a}<\sqrt{b}\).