Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 5.

                      

5 - 1 = 4                                                     5 - 2 = 3

                 

5 - 3 = 2                                               5 - 4 = 1

                

4 + 1 = 5                                                 3 + 2 = 5

1 + 4 = 5                                                 2 + 3 = 5

5 - 1 = 4                                                  5 - 2 = 3

5 - 4 = 1                                                  5 - 3 = 2