Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng...

- Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR thì được este. Công thức chung của este là RCOOR'.

- Tên gọi : tên gốc R' + tên gốc axit RCOO.

- Tính chất hóa học : Phản ứng thủy phân.

+ Trong môi trường axit : RCOOR’ + H2     RCOOH + R’OH.

+ Trong môi trường bazơ : Phản ứng xà phòng hóa.

                RCOOR' +NaOH \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) RCOONa + R'OH.

- Điều chế bằng phản ứng este hóa.

- Ứng dụng : được dùng làm dung môi để tách, chiết, sản xuất chất dẻo, làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm...