Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

Lý thuyết về amino axit.

Kiến thức trọng tâm

- Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

- Tên gọi: tên axit cacboxylic tương ứng + amino + số hoặc chữ cái Hi Lạp chỉ vị trí của nhóm NHtrong mạch.

- Tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực: H2N-R-COOH → H3N+-R-COO-

- Tính cất hóa học: Tính lưỡng tính axit - bazơ, phản ứng este hóa, phản ứng trùng ngưng của ε và ω-amino axit.