Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Lỳ thuyết về amin.

Kiến thức trọng tâm.

- Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

- Amin được phân loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) và theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba).

- Gọi tên:

+ Danh pháp gốc - chức: tên gốc hiđrocacbon + amin.

+ Danh pháp thay thế: tên hiđrocacbon + amin.

-Metyl-, -đimetyl-, trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước. Các chất đồng đẳng cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối. Anilin là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong etanol, benzen.

- Tính chất hóa học: tính bazơ và phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin.